Kryteria naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

 

Na podstawie uchwały nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa ustala się kryteria naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz liczbę punktów za te kryteria:

  1. Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, której uczniem jest w bieżącym roku szkolnym jego rodzeństwo – 6 punktów.
  2. Szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu – 5 punktów.
  3. Droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 3 punkty.
  4. Szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym ma siedzibę na terenie Dzielnicy Miasta Krakowa, w której mieszka kandydat – 2 punkty.
  5. Droga rodzica do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym, z przedszkola do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata, jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej.

Kryterium, o którym mowa w punkcie 3 mogą spełniać maksymalnie dwie szkoły: najbliższa miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym rodziców. Należy złożyć dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub nauki rodzica.

Spełnianie kryterium, o którym mowa w punkcie 5, potwierdza zaświadczenie wydane przez przedszkole o uczęszczanie do niego rodzeństwa kandydata.

W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej ilości punktów o kolejności decydują łącznie kryteria:

-wielodzietność rodziny kandydata,

-niepełnosprawność kandydata,

-niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

-niepełnosprawność obojga rodziców,

-niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

-objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Wymienione kryteria mają taką samą wartość.