Informujemy, że do oddziału sportowego publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału (zgoda do pobrania poniżej lub w zakładce Dla rodziców/Dokumenty/Dokumenty dotyczące klas sportowych)

3. Uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

 

Zgoda rodziców na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej

Sposób przeprowadzenia testu sprawności fizycznej do oddziału sportowego o profilu narciarstwo alpejskie i gimnastyka artystyczna (załącznik 1a do Statutu Szkoły)