SZKOLNY REGULAMIN PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
ZA WOLONTARIAT DLA UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 31
IM. DR. HENRYKA JORDANA W KRAKOWIE

 

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
1. Uczeń szkoły podstawowej może mieć przyznane trzy punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub działania na rzecz środowiska szkolnego.

2. Uczeń, który może uzyskać w/w 3 punkty, powinien w szkole podstawowej zrealizować co najmniej 30 godzin w systematycznej pracy wolontariatu lub pracy na rzecz środowiska szkolnego.
Uczeń może realizować w/w godziny już od klasy 7 szkoły podstawowej. Przeprowadzone godziny odnotowuje się w zeszycie aktywności wolontariusza. Przepracowane godziny sumuje się na koniec każdego roku szkolnego. Uczeń może realizować działania na rzecz drugiego człowieka uczestnicząc w działaniach Szkolnego Wolontariatu Szkoły Podstawowej nr 31 w Krakowie.

3. Wolontariusz może również samodzielnie i aktywnie poszukiwać miejsca, obszaru, placówki, w pomoc którym mógłby się zaangażować. Uczeń może również proponować swoje pomysły na określone akcje, które mogą być zorganizowane w szkole. W razie jakichkolwiek trudności ma możliwość zwrócenia się do opiekuna Szkolnego Wolontariatu.

4. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o odbytym wolontariacie najpóźniej do dnia rocznej rady klasyfikacyjnej w czerwcu. Zaświadczenie ma zawierać nazwę placówki, pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres, w którym wolontariusz angażował się w pomoc oraz ilość zrealizowanych przez niego godzin.

5. Punkty przyznaje Komisja, w skład której wchodzą: Dyrektor Szkoły, koordynatorzy wolontariatu i wychowawca, który informuje o tym swoich uczniów.
Komisja decyduje o przyznaniu punktów w niejasnych sytuacjach.

6. Opiekunem – koordynatorem Szkolnego Wolontariatu jest p. Agnieszka Kot, p. Magdalena Ziembla, p. Anna Tofil.

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO WOLONTARIATU PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 31 IM. DR. HENRYKA JORDANA W KRAKOWIE

 

Postanowienia ogólne
• Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
• Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna
• Wolontariat Szkolny- inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne

Rozdział II
Cele i działania

1.Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
3. Kształtowanie postaw prospołecznych.
4. Rozwijanie empatii, zrozumienia.
5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
8. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, mające charakter regularny oraz akcyjnych.

Rozdział III
Wolontariusze

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.

2. Wolontariuszem może być każdy młody człowiek respektujący regulamin, po uprzednim przedstawieniu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką.

3. Działalność Szkolnego Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

4. Wolontariusze mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym nauki i pomocy w domu.

5. Wolontariusz kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.

6. Każdy Wolontariusz systematycznie wpisuje do Zeszytu Aktywności Wolontariusza wykonane prace potwierdzone podpisem opiekuna.

7. Wolontariusz stara się aktywnie włączyć w działania wolontariatu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.

8. Wolontariusz stara się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie.

Rozdział IV
Struktura działania Szkolnego Wolontariatu.
1. Szkolny Wolontariat nie posiada jakiejś szczególnie rozbudowanej struktury organizacyjnej.
2. Na czele Szkolnego Wolontariatu stoi zespół koordynatorów Wolontariatu (np. nauczyciele-wolontariusze).

Rozdział V
Obszary działania
Aktywność wolontariuszy uczestniczących w projekcie ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne (zewnętrzne).
1) Pomoc organizowaniu wolnego czasu dla młodszych kolegów przebywających w świetlicy, pomocy koleżeńskiej w odrabianiu lekcji.
2) Akcji wolontariatu w środowisku lokalnym organizowanych przez Szkolny Samorząd Uczniowski,
3) Działalność w każdym miejscu, gdzie wolontariusz może nieść pomoc.

Rozdział VI
Nagradzanie wolontariuszy
1) Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco – podsumowujące, na którym spotyka się zespół koordynatorów w celu podsumowania działań wolontariuszy oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką.
2) W trakcie roku szkolnego godziny wypracowane na rzecz wolontariatu będą zapisywane w dokumentacji szkoły.

Formy nagradzania:
• wyrażenie uznania słownego,
• pochwała na forum szkoły,
• wręczanie listów pochwalnych i dyplomów.

Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie działalności.

Załącznik I - Zobowiązanie wolontariusza.