REGULAMIN NAGRODY "JORDAN"

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 31 Uchwałą Prezydium Rady Rodziców nr 2/2006/2007 ustanowiła nagrodę za wyjątkowe osiągnięcia ucznia, grupy uczniów, nauczyciela, grupy nauczycieli lub innych przedstawicieli społeczności Szkoły Podstawowej nr 31. Regulamin został zmieniony uchwałą Zarządu Rady Rodziców z dnia 15 października 2008r., otrzymując brzmienie:

Nagroda otrzymuje nazwę JORDAN 2007, 2008 itd... i jest przyznawana za wybitne osiągnięcia.

Nagrodę przyznaje Zarząd Rady Rodziców po zapoznaniu się z propozycjami/wnioskami zgłoszonymi do dnia 31 marca danego roku.
Wnioski mogą składać: uczniowie, dyrekcja szkoły, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz inni przedstawiciele społeczności szkolnej. Wnioski wraz z uzasadnieniem składa się w formie pisemnej w sekretariacie szkoły.
Wniosek powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, klasa oraz osiągnięcie(a) kandydatów.

Nagroda finansowana będzie ze środków Rady Rodziców lub ze środków pozyskanych od sponsorów. Wręczana będzie podczas obchodów dnia Patrona Szkoły.