Opłaty za duplikaty

♣ za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego opłata wynosi 26.- zł,
♣ za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej opłata wynosi 9.- zł,
Uwaga!
Szkoła nie przyjmuje ww. opłat. Można ich dokonać w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie ul. Ułanów 9, wyłącznie na konto (wskutek likwidacji kas z dniem 1 I 2018 r.). Przelewy adresujemy:
Szkoła Podstawowa nr 31
PeKaO S.A. O/Kraków
Nr konta: 87 1020 2892 0000 5102 0590 6237
Przy czym niezbędna jest adnotacja:
- Szkoła Podstawowa nr 31
- Imię i nazwisko dziecka
- duplikat legitymacji/świadectwa.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
PROCEDURY
wydawania duplikatów lub odpisów:
I. świadectw szkolnych
II. legitymacji szkolnych

________

ad I. Świadectwa szkolne

W przypadku utraty lub zniszczenia świadectwa szkolnego w celu uzyskania jego duplikatu lub odpisu należy:

1. złożyć w sekretariacie szkoły podanie do Dyrekcji z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat, klasy i roku szkolnego.

2. Odbiór duplikatu lub odpisu świadectwa szkolnego następuje w sekretariacie szkoły w terminie do 14 dni roboczych.

3. Dyrektor szkoły może poświadczyć zgodność odpisu z oryginałem świadectwa tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne dla złożenia odpisu w aktach szkoły. Na odpisie należy umieścić adnotację "Stwierdzam zgodność z oryginałem", datę, pieczęć urzędową szkoły oraz podpis i pieczęć imienną Dyrektora.

- wnieść na wskazane konto szkoły opłatę w wysokości określonej w ustawie.

ad II. Legitymacje szkolne

W przypadku utraty lub zniszczenia legitymacji szkolnej w celu uzyskania duplikatu należy:

1. złożyć w sekretariacie szkoły podanie do Dyrekcji z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.

2. wnieść na wskazane konto szkoły opłatę w wysokości określonej w ustawie.

2. Odbiór duplikatu w sekretariacie szkoły w terminie do siedmiu dni roboczych.

3. Duplikat legitymacji szkolnej wystawia się z fotografią.

 

Dobrowolne opłaty ponosimy:

♣ na Fundusz Rady Rodziców wpłacamy 80 zł / rok szkolny przy jednym dziecku. Za kolejne dziecko rodzice nie wnoszą opłat. Wpłaty przyjmowane są przez skarbników klasowych lub na konto Rady Rodziców.

♣ na Fundusz Pomocy Szkoły wpłacamy 30 zł / rok za każde dziecko. Wpłaty przyjmowane są przez skarbników klasowych lub na konto Rady Rodziców.

♣ za świetlicę szkolną 25.- zł/dziecko za miesiąc, lub 100 zł za semestr. Wpłat dokonujemy na konto Rady Rodziców.

Wpłaty można też dokonywać przelewem lub drogą elektroniczną na konto Rady Rodziców - z dokładnym określeniem jej przeznaczenia (np. "Świetlica szkolna") i adresu:

Rada Rodziców Szkoły Podstwowej nr 31
im. dr. Henryka Jordana
30-117 Kraków, ul. B. Prusa 18

Bank PKO BP
Nr konta 07 1020 2892 0000 5902 0015 7610

Przypominamy, że opłaty są dobrowolne.
Z opłat za świetlicę pokrywane są m.in. koszty zakupu artykułów piśmienniczych (papier, farbki, kredki), artykułów do zajęć plastycznych i inne niezbędne materiały bezpośrednio służące dzieciom.
Natomiast z wpłat na fundusz szkoły i Komitet Rodzicielski dokonuje się m.in. zakupów nagród konkursowych dla uczniów, okazjonalnych prezentów (jak np. św. Mikołaj), pokrywa koszty imprez klasowych (jak np. andrzejki), doposażenia i drobnych napraw sal lekcyjnych i tp.
Budżet szkolny nie zezwala na ponoszenie ww. kosztów, a szkoła pozbawiona możliwości takich nakładów na rzecz dzieci - byłaby szkołą martwą, przypominającą skostniałą instytucję nastawioną na wykonywanie jedynie podstawowych obowiązków w ustawowym zakresie.