PEDAGOG


Pedagog szkolny

(specjalność: terapia rodzinna)

mgr Anna Pękalska

  

Godziny pracy:

• Poniedziałek     8.00 - 13.30
• Wtorek             15.30 - 18.30
• Środa               8.00 - 11.00
• Czwartek          9.00 - 14.30
• Piątek               9.00 - 13.30

 

Spis treści:

1. O pedagogu szkolnym

2. Opieka i pomoc psychologiczna w szkole i poza szkołą

3. Zarządzenie Dyrektora Szkoły dot. przemocy domowej

4. Certyfikat "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"

 

_____________________________________________________________________________________________

O pedagogu szkolnym

Szkoła zatrudnia pedagoga z kompetencjami poszerzonymi o uprawnienia do prowadzenia terapii rodzinnej. Zarówno uczniowie jak i ich rodzice zawsze mogą liczyć na profesjonalną pomoc i wsparcie. Do pedagoga można zwracać się zarówno z problemami natury osobistej dziecka, jak też zaistniałymi w obrębie klasy, do której uczęszcza. Popołudniowy dyżur umożliwia kontakt rodzicom pracującym o różnych porach dnia. W sprawach pilnych można dzwonić pod nr tel. 516 195 084.

"Za pracę dla dobra dzieci, wytrwałość w rozwiązywaniu problemów, stałe niesienie pomocy, wrażliwość i dobre serce" - tak napisano w uzasadnieniu do przyznanej przez Radę Rodziców w roku 2013 mgr Annie Pękalskiej  NAGRODY "JORDAN". Ta ocena nie straciła nic na swojej trafności.

______________________________________________________________

 

Opieka, pomoc w szkole i poza szkołą

1. Pierwszą komórką udzielającą porady lub pomocy jest pedagog szkolny. W naszej placówce jest to p. mgr Anna Pękalska; gabinet nr 13 na parterze, tel. 516 195 084.

2. W celach diagnostycznych i terapeutycznych powołane zostały Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne. Skierowanie do tej placówki otrzymać można od pedagoga szkolnego. Poradnie obejmują określone rejony. Wyznaczone one zostały według lokalizacji szkoły, do której dziecko zostało zapisane, a nie miejsca jego zamieszkania. Nasza szkoła rejonowo podlega Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 przy ul. Siewnej 23 D w Krakowie, tel. (012) 415-69-68, 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

WWW: http://www.poradnia2krakow.pl/

Mamy też nawiązany stały kontakt ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi - ul. św. Gertrudy 2 ,tel. 12 422-43-83, 660-637-312, 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WWW: http://www.poradnia-psychologiczna.com/

Do Poradni tej można zgłosić się bezpośrednio po uzgodnieniu terminu przyjęcia lub poprzez pedagoga naszej szkoły. Zajmuje się ona głównie dziećmi z niepowodzeniami szkolnymi, ze specyficznymi problemami w uczeniu się (dysleksja rozwojowa), dziećmi posiadającymi inteiegencję niższą niż przeciętna, z zaburzeniami komunikacji (afazja, jąkanie), z trudnościami adaptacyjnymi (powroty z zagranicy, cudzoziemcy, mniejszości narodowe).

3. Odrębną instytucją, głównie mającą na celu zabezpieczanie praw dziecka jest Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 00-656 Warszawa, ul. Śniadeckich 10, tel.: (022) 696-55-45, fax: (022) 629-60-79, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

•••

Ad 1

Pedagog szkolny

Zadania pedagoga szkolnego obejmują m.in.:

a) w zakresie indywidualnej opieki:
- rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych
- organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- prowadzenie socjoterapii oraz innych form terapii na terenie szkoły

- udzielanie pomocy w rozwiązywaniu trudności związanych z konfliktami w rodzinie
- rozpoznawanie środowiska ucznia
- udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych
- pomoc w eliminowaniu napięć psychicznych
- przeciwdziałanie zjawiskom patologii
- wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych do Sądu Rodzinnego
- kierowanie do lekarzy specjalistów

b.) w zakresie pomocy materialnej:
- organizacja akcji pomocowych
- pozyskiwanie sponsorów 
- współpraca z MOPS
- współpraca z Parafią
- współpraca z Wydziałem Edukacji UM (przyjmowanie wniosków dot. wyprawki szkolnej, zwrotu za podręczniki szkolne, stypendia socjalne)

c.) w zakresie profilaktyki wychowawczej:
- poznanie dziecka i rozpoznanie warunków w jakich żyje i uczy się
- diagnozowanie przyczyn trudności w nauce
- diagnozowanie przyczyn trudności wychowawczych
- kontakt z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas
- eliminowanie konfliktów i przemocy wśród uczniów
- sporządzanie opinii o uczniu do Sądu Rodzinnego
- kontakt i współpraca z kuratorami

d.) w  zakresie zadań ogólnopedagogicznych:
- prowadzenie poradnictwa dla rodziców i opiekunów prawnych
- kontakt z policyjnym Zespołem ds. Prewencji  
- kontakt ze Strażą Miejską 
- kontakt z Małopolskim Kuratorium Oświaty

Psycholog szkolny - etat zlikwidowany w r. szk. 2012/2013 (zadania psychologa w większości przęjęte przez pedagoga szkolnego).

Zadania psychologa szkolnego obejmują obszary zbliżone do czynności pedagoga, a szczególnie:

- Świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci (porady, spotkania indywidualne) a także określanie odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej (kierowanie do poradni, specjalistów, itp.)

- Rozpoznanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron uczniów.

- Rozpoznanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju uczniów

- diagnoza trudności szkolnych

- rozpoznawanie problemów rozwojowych oraz aktualnych problemów psychologicznych uczniów

- rozpoznawanie potrzeb psychicznych: poznawczych, społeczno – emocjonalnych i edukacyjnych uczniów

- prowadzenie zajęć o charakterze profilaktycznym oraz integracyjnych w klasach

- prowadzenie zajęć tematycznych zgodnie ze zgłaszanym przez wychowawców zapotrzebowaniem

- zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów

- podejmowanie interwencji wobec uczniów w sytuacjach trudnych i kryzysowych

- porady i konsultacje dla nauczycieli i rodziców

- opracowywanie opinii i zaświadczeń  psychologiczno – pedagogicznych zgodnie z zapotrzebowaniem.

Ad 2
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
a) Celem działania poradni jest m.in.:
- pomoc logopedyczna
- diagnozowanie i terapia dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią               
- wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez diagnozę i terapię zaburzeń rozwojowych
- psychoterapia
- orzekanie o potrzebie nauczania indywidualnego w szkole

b) Zadania realizowane przez psychologów poradni to:
- prowadzenie terapii indywidualnej dzieci i ich rodzin
- prowadzenie terapii grupowej
- prowadzenie zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
- prowadzenie zajęć wyrównawczych
- prowadzenie grup psychoedukacyjnych dzieci i rodziców
- prowadzenie grup wsparcia dla rodziców dzieci z zespołem ADHD
- kierowanie dzieci do lekarzy specjalistów
- udzielanie porad rodzicom na podstawie przeprowadzonych badań
- konsultacje z nauczycielami przedmiotów, wychowawcami i psychologami szkolnymi
- działania interwencyjne na terenie szkoły, klasy
-współpraca z innymi instytucjami, jak Sądy, Policja, MOPS.Ponadto różne formy pomocy poza szkołą można uzyskać m.in. w niżej wymienionych placówkach:

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci Dyslektycznych 
Kraków 
ul.Gertrudy 2
tel. 12  422 43 83

2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
Kraków
ul.Radziwiłłowska 8b
tel. 12  421 92 82
(czynne całą dobę)

3. Punkt Informacyjny dla Ofiar Przemocy 
Poradnia Psychogiczno-Pedagogiczna
Kraków
ul. Siewna 23d
tel.  12  415 69 68 

4. Telefon Zaufania
nr 116 111
codzienne dyżury psychologa i pedagoga 
w godz. 12.00 - 20.00

 

5. Samorządowy Ośwodek Psychologiczno-Pedagogiczny

Kraków

ul. Mazowiecka 10A

tel.:12 294-33 33

 

Ad 3
Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Najważniejszymi w Polsce aktami prawnymi stanowiącymi o prawach dziecka są:
- Konstytucja RP
- Konwencja o Prawach Dziecka
- Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka

Zdarza się, że prawa te nie są dostatecznie wypełniane i nikt z najbliższych dziecka (rodzice, opiekunowie, wychowawcy lub nauczyciele) przy pomocy właściwych, powołanych do tego instytucji nie są w stanie temu zaradzić.

W takiej sytuacji można liczyć na pomoc Rzecznika Praw Dziecka, którym jest Marek Michalak wybrany na ten urząd 23 VII 2008 r. przez Sejm RP, a zatwierdzony przez Senat RP 24 VII 2008 r. Kontakt z Rzecznikiem Praw Dziecka odbywa się za pośrednictwem Biura Rzecznika Praw Dziecka. Sprawy można kierować osobiście, pocztą elektroniczną, telefonicznie lub listownie. Rzecznik gwarantuje poufność uzyskanych informacji.

W sytuacjach interwencyjnych istnieje DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA pod nr 0 800 12 12 12, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 - 20.00.


Opracowała: Ewa Szeremeta

 

Przemoc w rodzinie

Kraków, 14 marca 2012 r.

Zarządzenie Dyrektora nr 22/2011/2012

z dnia 14 marca 2012 r.

Dotyczy: instrukcji postępowania w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy domowej.

Na podstawie: Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 roku nr 209, poz. 1245) zarządzam, co następuje:

§ 1

Niniejsze zarządzenie określa zasady postępowania pracowników Szkoły Podstawowej nr 31 
w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa (Załącznik nr 2).

§ 2

 

W przypadku zauważenia przez pracowników szkoły  siniaków, zadrapań, miejscowych oparzeń lub innych widocznych obrażeń, a także nadmiernej lękliwości, niepokojących odruchów, wzmożonej agresji mogących świadczyć o stosowaniu wobec dziecka przemocy, należy o tym niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły.

 

Wychowawca sporządza notatkę służbową, w której dokonuje opisu obrażeń dziecka lub jego niepokojących zachowań.

 

Dyrektor szkoły  wzywa rodziców w celu wysłuchania wyjaśnień dotyczących zauważonych obrażeń na ciele dziecka lub niepokojących zachowań. Z rozmowy tej sporządza notatkę służbową.

§ 3

Po zapoznaniu się z okolicznościami, dyrektor szkoły podejmuje decyzję o wszczęciu procedury: „Niebieska Karta – A” oraz „Niebieska Karta – B” – stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Po wypełnieniu formularza ,,Niebieska Karta –A” rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka  lub faktycznemu albo osobie , która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy przekazuje się formularz ,,Niebieska Karta-B”.

2. Formularza ,,Niebieska Karta –B” nie przekazuje się osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

3. Przekazanie wypełnionego formularza ,,Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedur.

4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 14 marca 2012 r.

5. Pracownicy szkoły zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego zarządzenia (Załącznik Nr 3).

• • 

PAMIĘTAJ!!!

Prawo  zabrania  stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich.  Jeżeli Ty lub ktoś  z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić  o pomoc. Prawo  stoi  po Twojej stronie!

Polskie prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim. (…)

Masz  też  prawo do złożenia na Policji lub w  prokuraturze zawiadomienia  o popełnieniu przestępstwa przez osobę, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.

PAMIĘTAJ!!!

Sprawca przemocy wobec bliskich,  gdy  czuje  się  bezkarny, prawdopodobnie nie zmieni się,  będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice; następnym razem  może być znacznie gorzej.

Jeżeli jednak zaufasz jego deklaracjom o zmianie zachowania wobec Ciebie/Twojej rodziny i zechcesz się wycofać, pamiętaj, że złożone przez  Ciebie dotychczas zeznania nie  będą mogły być  wykorzystane przez prawne instytucje działające po  to,  aby  Ci pomóc. Dlatego zanim podejmiesz taką  decyzję, zastanów się i skonsultuj ją z psychologiem, terapeutą lub  inną osobą pomagającą ofiarom przemocy w rodzinie, np.  w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar  przemocy rodzinie, ośrodku interwencji kryzysowej.

PAMIĘTAJ!!!

Zahamowanie przemocy w rodzinie jest możliwe — możesz z nią walczyć i uzyskać pomoc dla siebie i swoich bliskich.

Pomoc udzielą ci:

ƒ Ośrodki pomocy społecznej — pomogą Ci w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych.

ƒ Powiatowe centra  pomocy rodzinie— pomogą Ci w  zakresie prawnym, socjalnym,  terapeutycznym  lub udzielą informacji na temat instytucji lokalnie działających w tym  zakresie w Twojej miejscowości.

ƒ Ośrodki interwencji kryzysowej— zapewnią schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy  jesteś ofiarą przemocy w rodzinie, udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy.

ƒ Ośrodki  wsparcia— zapewnią schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy  jesteś ofiarą przemocy w rodzinie, udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej.

ƒ Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie— zapewnią bezpłatne schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy  jesteś ofiarą przemocy w rodzinie, oraz  udzielą Ci specjalistycznej pomocy, w tym:  pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, terapeutycznej i medycznej, oraz wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także  opracują plan pomocy.

ƒ Prokuratura,  Policja — możesz tam złożyć  zawiadomienie o  przestępstwie znęcania się  popełnionym  na Twoją szkodę lub na szkodę Twoich bliskich i poprosić o udzielenie podstawowej informacji prawnej.

ƒ Sąd  rodzinny i opiekuńczy— możesz tam złożyć  pozew w  sprawach rodzinnych lub  wniosek  dotyczący spraw opiekuńczych Twoich dzieci.

ƒ Ochrona  zdrowia — możesz tam uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach, poprosić o pomoc lekarską, spytać o adresy specjalistycznych poradni lekarskich.

ƒ Komisje  rozwiązywania problemów alkoholowych— jeżeli  przemocy w Twoim domu towarzyszy picie  alkoholu, możesz zwrócić się  do  nich  z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać inną pomoc związaną z nadużywaniem przez  niego alkoholu.

Na Twoim terenie funkcjonują lokalne placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy. (…)

Możesz zadzwonić również pod numery telefonów:

ƒ Ogólnopolskiego Pogotowia dla  Ofiar Przemocy w  Rodzinie „Niebieska Linia”tel.  801  12  00  02  (płatny pierwszy impuls, linia czynna od  poniedziałku do  soboty w godzinach 8.00—22.00, w niedziele i święta w godzinach 8.00—16.00), tel. (22) 666 28 50 — dyżur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 17.00—21.00), Poradnia  e-mailowa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

ƒ Policyjnego Telefonu Zaufaniatel. 800 120 226 (linia  bezpłatna przy  połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 9.30   do  15.30,  od godz. 15.30   do  9.30   włączony jest automat).

________________________________________________________________________

SZKOŁA PROMUJACA BEZPIECZEŃSTWO

W dniu 29 V 2012 r. Szkoła Podstawowa nr 31 uzyskała  certyfikat "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" przyznany przez Wojewódzką Komendę Policji - Wydział Prewencji.

Placówka nasza przygotowywała się do uzyskania certyfikatu od ponad roku i musiała spełnić postawione w regulaminie wysokie wymagania. Następnie poddać się procedurze sprawdzającej:

- obszar organizacyjny, infrastrukturalny i techniczny realizacji projektu,

- sposób realizacji zadań związanych z promowaniem bezpieczeństwa oraz osiągnięte cele.

Na podstawie uzyskanych punktów zostały uznane kwalifikacje placówki i  jej prawo do posługiwania się wymienionym certyfikatem.