Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią listu, jaki wystosowała do szkół Gmina Miejska Kraków.

Szanowni Rodzice!   Drodzy Uczniowie!

Kończąc szkołę podstawową stajecie wraz z rodzicami przed wyborem nowej szkoły oraz kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym etapem w życiu.

            Na tym etapie ważne jest wyposażenie młodego człowieka w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej. Każdy uczeń powinien poznać siebie i własne predyspozycje indywidualne, by móc dokonać prawidłowego wyboru. Bazując na zainteresowaniach oraz słabych i mocnych stronach, każdy z Was powinien mieć możliwość realnej oceny własnych możliwości i ukierunkować się na wybór dalszego kształcenia oraz przygotować się do podjęcia decyzji o wyborze zawodu. Powinien tego dokonać przy wsparciu doradcy zawodowego, nauczycieli, wychowawców, rodziców.

Powołanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w małopolskich szkołach podstawowych ma ułatwić szkołom wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Lider projektu, Województwo Małopolskie, przewidział utworzenie SPIneK jako działanie systemowe, bejmujące wszystkie zainteresowane szkoły  podstawowe z terenu województwa. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10, Działania 10.2, Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Miejska Kraków jest Partnerem projektu, który na terenie miasta będzie realizować 57 szkół podstawowych.

Aktualnie rozpoczynamy rekrutację uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych do uczestnictwa w działaniach projektowych. Uczniowie będą brali udział w:

- zajęciach warsztatowych prowadzonych przez doradcę zawodowego,

- w konsultacjach indywidualnych kończących się przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,

- w Targach Edukacyjnych na Festiwalu Zawodów w Małopolsce (marzec 2020),

- innych formach działań przewidzianych w planie i harmonogramie.

Ważnymi uczestnikami procesu budowania ścieżki edukacyjno-zawodowej są rodzice, stąd będziemy Państwa zapraszać na spotkania i konsultacje oraz zachęcać do podejmowania działań wspierających funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

Formularze zgłoszeniowe dla uczniów zostaną przekazane przez doradcę zawodowego.

Formularz po podpisaniu przez ucznia i rodzica/opiekuna należy złożyć do doradcy zawodowego.